Publications

Click on link to download .pdf of paper

download word doc of full pubs list here

298 Feifei Wang, Hao Wan, Zhuoran Ma, Yeteng Zhong, Qinchao Sun, Ye Tian, Liangqiong Qu, Haotian Du, Mingxi Zhang, Lulin Li, Huilong Ma, Jian Luo, Yongye Liang, Wen Jung Li, Guosong Hong, Lianqing Liu, Hongjie Dai "Light-sheet microscopy in the near-infrared II window" Nature methods, 1, 2019.
297 Shoujun Zhu, Rui Tian, Alexander L Antaris, Xiaoyuan Chen, Hongjie Dai "Near-Infrared-ll Molecular Dyes for Cancer Imaging and Surgery" Advanced Materials, 1900321, 2019.
296 Hao Wan, Haotian Du, Feifei Wang, Hongjie Dai "Molecular Imaging in the Second Near-Infrared Window" Advanced Functional Materials, 1900566, 2019.
295 Guanzhou Zhu, Michael Angell, Chun-Jern Pan, Meng-Chang Lin, Hui Chen, Chen-Jui Huang, Jinuan Lin, Andreas J Achazi, Payam Kaghazchi, Bing-Joe Hwang, Hongjie Dai "Rechargeable aluminum batteries: effects of cations in ionic liquid electrolytes" RSC Advances, 9 (20), 11322-11330, 2019.
294 Yun Kuang, Michael J Kenney, Yongtao Meng, Wei-Hsuan Hung, Yijin Liu, Jianan Erick Huang, Rohit Prasanna, Pengsong Li, Yaping Li, Lei Wang, Meng-Chang Lin, Michael D McGehee, Xiaoming Sun, Hongjie Dai "Solar-driven, highly sustained splitting of seawater into hydrogen and oxygen fuels" Proceedings of the National Academy of Sciences, 201900556, 2019.
293 Xiaoyang Li, Christelle Pomares, François Peyron, Cynthia J Press, Raymund Ramirez, Gonfrier Geraldine, Isabelle Cannavo, Emmanuelle Chapey, Pauline Levigne, Martine Wallon, Jose G Montoya, Hongjie Dai "Plasmonic gold chips for the diagnosis of Toxoplasma gondii, CMV, and rubella infections using saliva with serum detection precision" European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 1/8, 2019.
292 Zhuoran Ma, Hao Wan, Weizhi Wang, Xiaodong Zhang, Takaaki Uno, Qianglai Yang, Jingying Yue, Hongpeng Gao, Yeteng Zhong, Ye Tian, Qinchao Sun, Yongye Liang, Hongjie Dai "A theranostic agent for cancer therapy and imaging in the second near-infrared window" Nano Research, 12 (2), 273-279, 2019.
291 Hao Wan, Huilong Ma, Shoujun Zhu, FeiFei Wang, Ye Tian, Rui Ma, Qinglai Yang, Zhubin Hu, Tong Zhu, Weizhi Wang, Zhuoran Ma, Mingxi Zhang, Yeteng Zhong, Haitao Sun, Yongye Liang, Hongjie Dai "Developing a Bright NIR-ll Fluorophore with Fast Renal Excretion and Its Application in Molecular Imaging of Immune Checkpoint PD-L1" Advanced Functional Materials, 28 (50), 1804956, 2018.
290 Mingxi Zhang, Jingying Yue, Ran Cui, Zhuoran Ma, Hao Wan, Feifei Wang, Shoujun Zhu, Ying Zhou, Yun Kuang, Yeteng Zhong, Dai-Wen Pang, Hongjie Dai "Bright quantum dots emitting at~ 1,600 nm in the NIR-IIb window for deep tissue fluorescence imaging" Proceedings of the National Academy of Sciences, 201806153, 2018.
289 Chun-Jern Pan, Chunze Yuan, Guanzhou Zhu, Qian Zhang, Chen-Jui Huang, Meng-Chang Lin, Michael Angell, Bing-Joe Hwang, Payam Kaghazchi, Hongjie Dai "An operando X-ray diffraction study of chloroaluminate anion-graphite intercalation in aluminum batteries" Proceedings of the National Academy of Sciences, 115, 5670-5675, 2018.
288 Weizhi Wang, Zhuoran Ma, Shoujun Zhu, Hao Wan, Jingying Yue, Huilong Ma, Rui Ma, Qinglai Yang, Zihua Wang, Qian Li, Yixia Qian, Chunyan Yue, Yuehua Wang, Linyang Fan, Yeteng Zhong, Ying Zhou, Hongpeng Gao, Junshan Ruan, Zhiyuan Hu, Yongye Liang, Hongjie Dai "Molecular Cancer Imaging in the Second Near-Infrared Window Using a Renal-Excreted NIR-II Fluorophore-Peptide Probe" Advanced Materials, 30, 1800106, 2018.
287 Kassa Belay Ibrahim, Wei-Nien Su, Meng-Che Tsai, Soressa Abera Chala, Amaha Woldu Kahsay, Min-Hsin Yeh, Hung-Ming Chen, Alemayehu Dubale Duma, Hongjie Dai, Bing-Joe Hwang "Robust and conductive Magneli Phase Ti4O7 decorated on 3D-nanoflower NiRu-LDH as high-performance oxygen reduction electrocatalyst" Nano Energy, 47, 309-315, 2018.
286 Hao Wan, Jingying Yue, Shoujun Zhu, Takaaki Uno, Xiaodong Zhang, Qinglai Yang, Kuai Yu, Guosong Hong, Junying Wang, Lulin Li, Zhuoran Ma, Hongpeng Gao, Yeteng Zhong, Jessica Su, Alexander L Antaris, Yan Xia, Jian Luo, Yongye Liang, Hongjie Dai "A bright organic NIR-II nanofluorophore for three-dimensional imaging into biological tissues" Nature Communications, 9, 1171, 2018.
285 Shoujun Zhu, Sonia Herraiz, Jingying Yue, Mingxi Zhang, Hao Wan, Qinglai Yang, Zhuoran Ma, Yan Wang, Jiahuan He, Alexander L. Antaris, Yeteng Zhong, Shuo Diao, Yi Feng, Ying Zhou, Kuai Yu, Guosong Hong, Yongye Liang, Aaron J. Hsueh, Hongjie Dai "3D NIR-II Molecular Imaging Distinguishes Targeted Organs with High-Performance NIR-II Bioconjugates" Advanced Materials, 30, 1705799, 2018.
284 Qinglai Yang, Zhubin Hu, Shoujun Zhu, Rui Ma, Huilong Ma, Zhuoran Ma, Hao Wan, Tong Zhu, Zhengyan Jiang, Weiqiang Liu, Liying Jiao, Haitao Sun, Yongye Liang, Hongjie Dai "Donor Engineering for NIR-II Molecular Fluorophores with Enhanced Fluorescent Performance" Journal of the American Chemical Society, 140, 1715-1724, 2018.
283 Xiaohua Chen, Odgerel Oidovsambuu, Ping Liu, Rosslyn Grosely, Menashe Elazar, Virginia D Winn, Benjamin Fram, Zhang Boa, Hongjie Dai, Bekhbold Dashtseren, Dahgwahdorj Yagaanbuyant, Zulkhuu Genden, Naranbaatar Dashdorj, Andreas Bungert, Naranjargal Dashdorj, Jeffrey S Glenn "A novel quantitative microarray antibody capture assay identifies an extremely high hepatitis delta virus prevalence among hepatitis B virus-infected mongolians" Hepatology, 66, 1739-1749, 2017.
282 Yeteng Zhong, Zhuoran Ma, Shoujun Zhu, Jingying Yue, Mingxi Zhang, Alexander L Antaris, Jie Yuan, Ran Cui, Hao Wan, Ying Zhou, Weizhi Wang, Ngan F Huang, Jian Luo, Zhiyuan Hu, Hongjie Dai "Boosting the down-shifting luminescence of rare-earth nanocrystals for biological imaging beyond 1500 nm" Nature Communications, 8, 737, 2017.
281 Hao Wan, Chengfeng Merriman, Mark A Atkinson, Clive H Wasserfall, Kieran M Mcgrail, Yongye Liang, Dax Fu, Hongjie Dai "Proteoliposome-based full-length ZnT8 self-antigen for type 1 diabetes diagnosis on a plasmonic platform" Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 10196-10201, 2017.
280 Xiaoyang Li, Tatiana Kuznetsova, Nicholas Cauwenberghs, Matthew Wheeler, Holden Maecker, Joseph C Wu, Francois Haddad, Hongjie Dai "Autoantibody profiling on a plasmonic nano-gold chip for the early detection of hypertensive heart disease" Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, 7089-7094, 2017.
279 Yi Feng, Shoujun Zhu, Alexander L. Antaris, Hao Chen, Yuling Xiao, Xiaowei Lu, Linlin Jiang, Shuo Diao, Kuai Yu, Yan Wang, Sonia Herraiz, Jingying Yue, Xuechuan Hong, Guosong Hong, Zhen Cheng, Aaron J. Hsueh, and Dai "Live imaging of follicle stimulating hormone receptors in gonads and bones using near infrared II fluorophore" Chemical Science, 8, 3703-3711, 2017.
278 Bo Zhang, Benjamin A Pinsky, Jeyarama S Ananta, Su Zhao, Shylaja Arulkumar, Hao Wan, Malaya K Sahoo, Janaki Abeynayake, Jesse J Waggoner, Clay Hopes, Meijie Tang and Dai. "Diagnosis of Zika virus infection on a nanotechnology platform" Nature Medicine, 23, 548-550, 2017.
277 Alexander L. Antaris, Hao Chen, Shuo Diao, Zhuoran Ma, Zhe Zhang, Shoujun Zhu, Joy Wang, Alexander X. Lozano, Quli Fan, Leila Chew, Mark Zhu, Kai Cheng, Xuechuan Hong, Zhen Cheng and Dai. "A high quantum yield molecule-protein complex fluorophore for near-infrared II imaging" Nature Communications, Published online May 19, 2017.
276 Yi Feng, Shoujun Zhu, Alexander L. Antaris, Hao Chen, Yuling Xiao, Xiaowei Lu, Linlin Jiang, Shuo Diao, Kuai Yu, Yan Wang, Sonia Herraiz, Jingying Yue, Xuechuan Hong, Guosong Hong, Zhen Cheng, Aaron J. Hsueh and Dai. "Live imaging of follicle stimulating hormone receptors in gonads and bones using near infrared II fluorophore" Chemical Science, 8, 3703-37111, 2017.
275 Di-Yan Wang, Chuan-Yu Wei, Meng-Chang Lin, Chun-Jern Pan, Hung-Lung Chou, Hsin-An Chen, Ming Gong, Yingpeng Wu, Chunze Yuan, Michael Angell, Yu-Ju Hsieh, Yu-Hsun Chen, Cheng-Yen Wen, Chun-Wei Chen, Bing-Joe Hwang, Chia-Chun Chen and Dai. "Advanced rechargeable aluminium ion battery with a high-quality natural graphite cathode" Nature Communications, Article number: 14283 (2017) Published February 13, 2017.
274 Michael Angell, Chun-Jern Pan, Youmin Rong, Chunze Yuan, Meng-Chang Lin, Bing-Joe Hwang, and Dai. "High Coulombic efficiency aluminum-ion battery using an AlCl3-urea ionic liquid analog electrolyte" PNAS, 114(5):834-839, 2017.
273 Shoujun Zhu, Qinglai Yang, Alexander L. Antaris, Jingying Yue, Zhuoran Ma, Huasen Wang, Wei Huang, Hao Wan, Joy Wang, Shuo Diao, Bo Zhang, Xiaoyang Li, Yeteng Zhong, Kuai Yu, Guosong Hong, Jian Luo, Yongye Liang, and Dai. "Molecular imaging of biological systems with a clickable dye in the broad 800- to 1,700-nm near-infrared window" PNAS, Vol. 114 No. 5; 962-967.
272 Christelle Pomares, BoZhang, Shylaja Arulkumar, Geraldine Gonfrier, PierreMarty, Su Zhao, Steven Cheng, MeijieTang, JoseG.Montoya, and Dai. "Validation of IgG, IgM multiplex plasmonic gold platform in French clinical cohorts for the serodiagnosis and follow-up of Toxoplasma gondii infection" Elsevier, Volume 87, Issue 3, March 2017, Pages 213-218.
271 Qinglai Yang, Zhuoran Ma, Huasen Wang, Bin Zhou, Shoujun Zhu, Yeteng Zhong, Junying Wang, Hao Wan, Alexander Antaris, Rui Ma, Xiao Zhang, Jingyi Yang, Xiaodong Zhang, Haitao Sun, Weiqiang Liu, Yongye Liang, and Dai. "Rational Design of Molecular Fluorophores for Biological Imaging in the NIR-II Window" Advanced Material, Volume 29, Issue 12 March 28, 2017 1605497 .
270 Xiao-Dong Zhang, Huasen Wang, Alexander L. Antaris, Lulin Li, Shuo Diao, Rui Ma, Andy Nguyen, Guosong Hong, Zhuoran Ma, Joy Wang, Shoujun Zhu, Joseph M. Castellano, Tony Wyss-Coray, Yongye Liang, Jian Luo, and Dai. "Traumatic Brain Injury Imaging in the Second Near-Infrared Window with a Molecular Fluorophore" Advanced Material, 28, 6872-6879, 2016.
269 Guosong Hong, Alexander L. Antaris, and Dai. "Near-infrared fluorophores for biomedical imaging" Nature Biomedical Engineering, 10, 1-22, 2017.
268 X. Li, C. Pomares, G. Gonfrier, B. Koh, S. Zhu, M. Gong, J. G. Montoya, and Dai. "Multiplexed Anti-Toxoplasma IgG, IgM and IgA Assay on Plasmonic Gold Chips: Towards Making Mass Screening Possible with Dye Test Precision " Journal of Clinical Microbiology, 54, 1684-1685, 2016.
267 Bin Liu, Yaling Li, Hao Wan, Lin Wang, Wei Xu, Shoujun Zhu, Yongye Liang, Bo Zhang, Jiatao Lou, Kun Qian and Dai. "High Performance, Multiplexed Lung Cancer Biomarker Detection on a Plasmonic Gold Chip" Adv. Funct. Mater, Volume 26, Issue 44, November 22, 2016 Pages 7994-8002 .
266 Ming Gong, Di-Yan Wang, Chia-Chun Chen, Bing-Joe Hwang, and Dai. "A mini review on nickel-based electrocatalysts for alkaline hydrogen evolution reaction" Nano Research, 9, 28-46, 2016.
265 Guosong Hong and Dai. "In Vivo Fluorescence Imaging in the Second Near-Infrared Window Using Carbon Nanotubes" Springer Link, 1444, 167-181, 2016.
264 Christelle Pomaresa, Bo Zhange, Shylaja Arulkumare, Geraldine Gonfrierf, Pierre Martyc, Su Zhaoe, Steven Chenge, Meijie Tange, Hongjie Daig, Jose G. Montoyaa, and Dai. "Validation of IgG, IgM multiplex plasmonic gold platform in French clinical cohorts for the serodiagnosis and follow up of Toxoplasma gondii infection" Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, Volume 87, Issue 3, March 2017, Pages 213-218.
263 Yingpeng Wu, Ming Gong, Meng-Chang Lin, Chunze Yuan, Michael Angell, Lu Huang, Di-Yan Wang, Xiaodong Zhang, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang, and Dai. "3D Graphitic Foams Derived from Chloroaluminate Anion Intercalation for Ultrafast Aluminum-Ion Battery" Advance Materials, 2016, 28, 9218-9222.
262 Xiao-Dong Zhang, Huasen Wang, Alexander L. Antaris, Lulin Li, Shuo Diao, Rui Ma, Andy Nguyen, Guosong Hong, Zhuoran Ma, Joy Wang, Shoujun Zhu, Joseph M. Castellano, Tony Wyss-Coray, Yongye Liang, Jian Luo, and Dai. "Traumatic Brain Injury Imaging in the Second Near-Infrared Window with a Molecular Fluorophore" Advance Materials, 28, 6872-6879, 2016.
261 Alexander L. Antaris, Hao Chen, Kai Cheng, Yao Sun, Guosong Hong, Chunrong Qu, Shuo Diao, Zixin Deng, Xianming Hu, Bo Zhang, Xiaodong Zhang, Omar K. Yaghi, Zita R. Alamparambil, Xuechuan Hong, Zhen Cheng, and Dai. "A small-molecule dye for NIR-II imaging " Nature Materials, 15, 235-242, 2016.
260 Byumseok Koh, Xiaoyang Li, Bo Zhang, Bing Yuan, Yi Lin, Alexander L. Antaris, Hao Wan, Ming Gong, Jiang Yang, Xiaodong Zhang, Yongye Liang, and Dai. "Visible to Near-Infrared Fluorescence Enhanced Cellular Imaging on Plasmonic Gold Chips " Small, 12, 457-465, 2016.
259 Guosong Hong, Shuo Diao, Alexander L. Antaris, and Dai. "Carbon Nanomaterials for Biological Imaging and Nanomedicinal Therapy" Chemical Rev, 115 (19), pp 10816-10906, 2015.
258 Ming Gong, WuZhou, Michael James Kenney, RichKapusta, Sam Cowley, Yingpeng Wu, Bingan Lu, Meng-Chang Lin, Di-Yan Wang, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang, and Dai. "Blending Cr2O3 into a NiO Ni Electrocatalyst for Sustained Water Splitting" Angewandte Chemie, 127, 12157-12161, 2015.
257 Shuo Diao, Jeffrey L. Blackburn, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Junlei Chang, Justin Z. Wu, Bo Zhang, Kai Cheng, Calvin J. Kuo, and Dai. "Fluorescence Imaging In Vivo at Wavelengths beyond 1500 nm" Angewandte Chemie, 127, 1-6, 2015.
256 Di-Yan Wang, Ming Gong, Hung-Lung Chou, Chun-Jern Pan, Hsin-An Chen, Yingpeng Wu, Meng-Chang Lin, Mingyun Guan, Jiang Yang, Chun-Wei Chen, Yuh-Lin Wang, Bing-Joe Hwang, Chia-Chun Chen, and Dai. "Highly Active and Stable Hybrid Catalyst of Cobalt-Doped FeS2 Nanosheets Carbon Nanotubes for Hydrogen Evolution Reaction" JACS, 37 (4), pp 1587-1592, 2015.
255 Shuo Diao, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Jeffrey L. Blackburn, Kai Cheng, Zhen Cheng, and Dai. "Biological imaging without autofluorescence in the second near-infrared window" Nano Research, September 2015, Volume 8, Issue 9, pp 3027-3034.
254 Meng-Chang Lin, Ming Gong, Bingan Lu, Yingpeng Wu, Di-Yan Wang, Mingyun Guan, Michael Angell, Changxin Chen, Jiang Yang, Bing-Joe Hwang, and Dai. "An ultrafast rechargeable aluminium-ion battery" Nature, 520, 324-328, 2015.
253 Changxin Chen, Justin Zachary Wu, Kai Tak Lam, Guosong Hong, Ming Gong, Bo Zhang, Yang Lu, Alexander L. Antaris, Shuo Diao, Jing Guo, and Dai. " Graphene Nanoribbons Under Mechanical Strain" Advanced Materials, 27, 303-309, 2015.
252 Di-Yan Wang, Ming Gong, Hung-Lung Chou, Chun-Jern Pan, Hsin-An Chen, Yingpeng Wu, Meng-Chang Lin, Mingyun Guan, Jiang Yang, Chun-Wei Chen, Yuh-Lin Wang, Bing-Joe Hwang, Chia-Chun Chen, and Dai. "Highly Active and Stable Hybrid Catalyst of Cobalt-Doped FeS2 Nanosheets Carbon Nanotubes for Hydrogen Evolution Reaction" JACS, 137, 1587-1592, 2015.
251 Ming Gong and Dai. "A mini review of NiFe-based materials as highly active oxygen evolution reaction electrocatalysts" Nano Research, 8, 23-39, 2015.
250 Changxin Chen, Justin Zachary Wu1, Kai Tak Lam, Guosong Hong, Ming Gong, Bo Zhang, Yang Lu, Alexander L. Antaris, Shuo Diao, Jing Guo and Dai. "Graphene Nanoribbons Under Mechanical Strain" Advanced Materials, 5, 4070-4075, 2014.
249 Bo Zhang, Jiang Yang, Yingping Zou, Ming Gong, Hui Chen, Guosong Hong, Alexander L. Antaris, Xiaoyang Li, Chien-Liang Liu, Changxin Chen and Dai. "Plasmonic micro-beads for fluorescence enhanced, multiplexed protein detection with flow cytometry " Chemical Sci., 5, 4070-4075, 2014.
248 Ming Gong, Wu Zhou, Mon-Che Tsai, Jigang Zhou, Mingyun Guan, Meng-Chang Lin, Bo Zhang, Yongfeng Hu, Di-Yan Wang, Jiang Yang, Stephen J. Pennycook, Bing-Joe Hwang, and Dai. "Nanoscale ?nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis" Nature Communications, 5 4695, 2014.
247 Guosong Hong, Shuo Diao, Junlei Chang, Alexander L. Antaris, Changxin Chen, Bo Zhang, Su Zhao, Dmitriy N. Atochin, Paul L. Huang, Katrin I. Andreasson, Calvin J. Kuo, and Dai. "Through-skull fluorescence imaging of the brain in a new near-infrared window" Nature Photonics, 8 723-730, 2014.
Info:
Link to Stanford News
246 Bo Zhang, Rajiv B Kumar, Brian J FeldmanJustin, and Dai. "A plasmonic chip for biomarker discovery and diagnosis of type 1 diabetes" Nature Medicine, 20, 948-953, 2014.
Info:
Link to Nano Tech Web
245 Justin Wu, Alexander Antaris, Ming Gong, and Dai. "Top-Down Patterning and Self-Assembly for Regular Arrays of Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes" Advanced Materials, 26, 6151-6156, 2014.
244 Guosong Hong, Yingping Zou, Alexander L. Antaris, Shuo Diao, Di Wu, Kai Cheng, Xiaodong Zhang, Changxin Chen, Bo Liu, Yuehui He, Justin Z. Wu, Jun Yuan, Bo Zhang, Zhimin Tao, Chihiro Fukunaga, and Dai. "Ultrafast fluorescence imaging in vivo with conjugated polymer fluorophores in the second near-infrared window" Nature Communications, 5, 4206, 2014.
243 Chao Liang, Shuo Diao, Chao Wang, Hua Gong, Teng Liu, Guosong Hong, Xiaoze Shi, Zhuang Liu, and Dai. "Tumor Metastasis Inhibition by Imaging-guided Photothermal Therapy with Single-walled Carbon Nanotubes" Advanced Materials, 26, 5646-5652, 2014.
242 Jigang Zhou, Paul Nicholson Duchesne, Yongfeng Hu, Jian Wang, P Zhang, Yanguang Li, Tom Regier, and Dai. "Fe-N bonding in carbon nanotube-graphene complex for oxygen reduction: an XAS study" Chem Soc, 15787-1579, 2014.
241 Liang Cheng, Wenjing Huang, Qiufang Gong, Changhai Liu, Prof. Zhuang Liu, Prof. Yanguang Li, and Dai. "Ultrathin WS2 Nanoflakes as a High-Performance Electrocatalyst for the Hydrogen Evolution Reaction" Angewandte, 43 (15) 5257-5275, 2014.
240 Yanguang Li and Dai. "Recent advances in zinc air batteries" Chem Soc, 43, 5257-5275, 2014.
239 I-Ning E. Wang, Joshua T. Robinson, Grace Do, Guosong Hong, Danny R. Gould, Phillip C. Yang, and Dai. "Graphite Oxide Nanoparticles with Diameter Greater than 20 nm Are Biocompatible with Mouse Embryonic Stem Cells and Can Be Used in a Tissue Engineering System" Small, 10 (8) 1479-1484.
238 Xiaobin Tanga, Bo Zhangb, Justin A. Jarrella, Jordan V. Pricea, Paul J. Utza, Samuel Strobera, and Dai. "Ly108 expression distinguishes subsets of invariant NKT cells that help autoantibody production and secrete IL-21 from those that secrete IL-17 in lupus prone NZB/W mice" J. Autoimmun , 50(2014) 87-98 2014.
237 Guosong Hong, Jerry C. Lee, Arshi Jha, Shuo Diao, Karina H. Nakayama, Luqia Hou, Timothy C. Doyle, Joshua T. Robinson, Alexander L. Antaris, John P. Cooke, Ngan F. Huang, and Dai. "Near-Infrared II Fluorescence for Imaging Hindlimb Vessel Regeneration with Dynamic Tissue Perfusion Measurement" Circulation, 517-525, 2014.
236 Ming Gong, Yanguang Li, Hongbo Zhang, Bo Zhang, Wu Zhou, Ju Feng, Hailiang Wang, Yongye Liang, Zhuangjun Fan, Jie Liub, and Dai. "Ultrafast high-capacity NiZn battery with NiAlCo-layered double hydroxide" Energy Enverionmental Science, 135 (23) 8452-8455.
235 Lena Yadgarov, Charina L. Choi, Anastasiya Sedova, Ayala Cohen, Rita Rosentsveig, Omri Bar-Elli, Dan Oron, Reshef Tenne, and Dai. "Dependence of the Absorption and Optical Surface Plasmon Scattering of MoS2 Nanoparticles on Aspect Ratio, Size, and Media" ACS Nano, 8(4) 3575-3583 2014.
234 Michael J. Kenney, Ming Gong, Yanguang Li, Justin Z. Wu, Ju Feng, Mario Lanza, and Dai. "High-Performance Silicon Photoanodes Passivated with Ultrathin Nickel Films for Water Oxidation" Science, 342 (6160) 836-840, 2013.
See Science Perspective, 342 (6160) 811-812, 2013.
233 Dr. Zhimin Tao, Guosong Hong, Chihiro Shinji, Dr. Changxin Chen, Shuo Diao, Alexander L. Antaris, Bo Zhang, Dr. Yingping Zou, and Dai. "Biological Imaging Using Nanoparticles of Small Organic Molecules with Fluorescence Emission at Wavelengths Longer than 1000 nm" Angewandte, 125(49) 13240-13244 2013.
232 Charina L. Choi, Ju Feng, Yanguang Li, Justin Wu, Alla Zak, Reshef Tenne, and Dai. "WS2 nanoflakes from nanotubes for electrocatalysis" Nano Research, 6(12), 921-928, 2013.
231 Justin Wu, Liying Jiao, Alexander Antaris, Charina L. Choi, Liming Xie, Yingpeng Wu, Shuo Diao, Changxin Chen, Yongsheng Chen, and Dai. "Self-Assembly of Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes into Dense, Aligned Rafts" Small, 9 (24), 4142-4142, 2013.
230 Bo Zhang, Justin A. Jarrell, Jordan V. Price, Scott M. Tabakman, Yanguang Li, Ming Gong, Guosong Hong, Ju Feng, Paul J. Utz, and Dai. "An Integrated Peptide-Antigen Microarray on Plasmonic Gold Films for Sensitive Human Antibody Profiling" PlosOne, 8 (7) 1-11, 2013.
229 Ming Gong, Yanguang Li, Hailiang Wang, Yongye Liang, Justin Z. Wu, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Regier, Fei Wei, and Dai. "An Advanced Ni Fe Layered Double Hydroxide Electrocatalyst for Water Oxidation" JACS, 135 (23) 8452-8455, 2013.
228 Yanguang Li, Ming Gong, Yongye Liang, Ju Feng, Ji-Eun Kim, Hailiang Wang, Guosong Hong, Bo Zhang, and Dai. "Advanced zinc-air batteries based on high-performance hybrid electrocatalysts" Nature Communications, Article Number 1805
227 Alexander L. Antaris, Joshua T. Robinson, Omar K. Yaghi, Guosong Hong, Shuo Diao, Richard Luong, and Dai. "Ultra-Low Doses of Chirality Sorted (6,5) Carbon Nanotubes for Simultaneous Tumor Imaging and Photothermal Therapy" ACS Nano, 7 (4) 3644-3652, 2013.
226 Bryan Ronain Smitha, Cristina Zavaletaa, Jarrett Rosenberga, Ricky Tonga, John Ramunasb, Zhuang Liuc, Sanjiv Sam Gambhira, and Dai. "High-resolution, serial intravital microscopic imaging of nanoparticle delivery and targeting in a small animal tumor model" Nano Today, 8 (2) 126-137, 2013.
225 Hailiang Wang, and Hongjie Dai. "Strongly coupled inorganic nano-carbon hybrid materials for energy storage" Chem Soc, 42 3088-3113, 2013.
224 Yongye Liang, Yanguang Li, Hailiang Wang, and Hongjie Dai. "Strongly Coupled Inorganic/Nanocarbon Hybrid Materials for Advanced Electrocatalysis" JACS, 135 (6) 2013-2036, 2013.
223 Yan Zhanga, Yejun Zhanga, Guosong Hongb, Wei Hea, Kun Zhoua, Kai Yangc, Feng Lia, Guangcun Chena, Zhuang Liuc, Qiangbin Wanga, and Hongjie Dai. "Biodistribution, pharmacokinetics and toxicology of Ag2S near-infrared quantum dots in mice" Biomaterials, 1-8, 2013.
222 Alina J. Andersen, Joshua T. Robinson, A. Christy Hunter, Thomas L. Andresen, S. Moein Moghimi, and Hongjie Dai. "Single-Walled Carbon Nanotube Surface Control of Complement Recognition and Activation" ACS Nano, 4 (2) 1108-1119 2013.
221 Hisanori Kosuge, Sarah P. Sherlock, Toshiro Kitagawa, Rajesh Dash, Joshua T. Robinson, Michael V. McConnell, and Hongjie Dai. "Near Infrared Imaging and Photothermal Ablation of Vascular Inflammation Using Single-Walled Carbon Nanotubes" Journal of American Heart Association, Published on web January 2013.
220 Xiaowei Zhang, Oleg V. Yazyev, Juanjuan Feng, Liming Xie, Chenggang Tao, Yen-Chia Chen, Liying Jiao, Zahra Pedramrazi, Alex Zettl, Steven G. Louie, Michael F. Crommie, and Hongjie Dai. "Experimentally Engineering the Edge Termination of Graphene Nanoribbons" ACS Nano, 7 (1), 198-202, 2013.
219 Bo Zhang, Jordan Price, Guosong Hong, Scott M. Tabakman, Hailiang Wang, Justin A. Jarrell, Ju Feng, Paul J. Utz, and Hongjie Dai. "Multiplexed cytokine detection on plasmonic gold substrates with enhanced near-infrared fluorescence" Nano Research, 6 (2) 113-120 2013.
218 Guosong Hong, Jerry C Lee, Joshua T Robinson, Uwe Raaz, Liming Xie, Ngan F Huang, John P Cooke, and Hongjie Dai. "Multifunctional in vivo vascular imaging using near-infrared II fluorescence" Nature Medicine, 18, 1841-1846, 2012.
217 Shuo Diao, Guosong Hong, Joshua T. Robinson, Liying Jiao, Alexander L. Antaris, Justin Z. Wu, Charina L. Choi, and Hongjie Dai. "Chirality Enriched (12,1) and (11,3) Single-Walled Carbon Nanotubes for Biological Imaging" JACS, 134 (41), 16971-16974, 2012.
216 Guosong Hong, Joshua T. Robinson, Yejun Zhang, Shuo Diao, Alexander L. Antaris, Qiangbin Wang, and Hongjie Dai. "In Vivo Fluorescence Imaging with Ag2S Quantum Dots in the Second Near-Infrared Region" Angewandte Chemie, 124 (39), 9956-9959, 2012.
215 Yongye Liang, Hailiang Wang, Peng Diao, Wesley Chang, Guosong Hong, Yanguang Li, Ming Gong, Liming Xie, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Z. Regier, Fei Wei, and Hongjie Dai. "Oxygen Reduction Electrocatalyst Based on Strongly Coupled Cobalt Oxide Nanocrystals and Carbon Nanotubes" JACS, 134 (38), 15849-15857, 2012.
214 Ju Feng, Yongye Liang, Hailiang Wang, Yanguang Li, Bo Zhang, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Regier and Hongjie Dai. "Engineering manganese oxide/nanocarbon hybrid materials for oxygen reduction electrocatalysis" Nano Research, 5 (10), 718-725, 2012.
213 Hailiang Wang, Yongye Liang, Ming Gong, Yanguang Li, Wesley Chang, Tyler Mefford, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Regier, Fei Wei, and Hongjie Dai. "An ultrafast nickel iron battery from strongly coupled inorganic nanoparticle nanocarbon hybrid materials" Nature Communications, 3 Article number 917, 2012.
212 Yan Zhang, Guosong Hong, Yejun Zhang, Guangcun Chen, Feng Li, Qiangbin Wang, and Hongjie Dai. "Ag2S Quantum Dot: A Bright and Biocompatible Fluorescent Nanoprobe in the Second Near-Infrared Window" ACS Nano, 6 (5), 3695-3702, 2012.
211 Joshua T. Robinson, Guosong Hong, Yongye Liang, Bo Zhang, Omar K. Yaghi, and Hongjie Dai. "In Vivo Fluorescence Imaging in the Second Near-Infrared Window with Long Circulating Carbon Nanotubes Capable of Ultrahigh Tumor Uptake" JACS, 134 (25) 10664-10669, 2012.
210 Bryan Ronain Smith, Paul Kempen, Donna Bouley, Alexander Xu, Zhuang Liu, Nicholas Melosh, Robert Sinclair, Sanjiv Sam Gambhir and Hongjie Dai. "Shape Matters: Intravital Microscopy Reveals Surprising Geometrical Dependence for Nanoparticles in Tumor Models of Extravasation" NanoLetters, 12 (7), 3369-3377, 2012.
209 Yanguang Li, Wu Zhou, Hailiang Wang, Liming Xie, Yongye Liang, Fei Wei, Juan-Carlos Idrobo, Stephen J. Pennycook and Hongjie Dai. "An oxygen reduction electrocatalyst based on carbon nanotube graphene complexes" Nature Nanotechnologies, 7, 394-400, 2012.
208 Hailiang Wang, Yuan Yang, Yongye Liang, Guangyuan Zheng, Yanguang Li, Yi Cui and Hongjie Dai. "Rechargeable Li O2 batteries with a covalently coupled MnCo2O4 graphene hybrid as an oxygen cathode catalyst" Energy & Environmental Science, 5, 7931-7935, 2012.
207 Adam de la Zerda, Sunil Bodapati, Robert Teed, Salomon Y May, Scott M. Tabakman, Zhuang Liu, Butrus T Khuri-Yakub, Xiaoyuan Chen, Sanjiv S. Gambhir and Hongjie Dai. "Family of Enhanced Photoacoustic Imaging Agents for High Sensitivity and Multiplexing Studies in Living Mice" ACS Nano, 6 (6), 4694-4701, 2012.
206 Justin Wu, Liming Xie, Guosong Hong, Hong En Lim, Boanerges Thendie, Yasumitsu Miyata, Hisanori Shinohara and Hongjie Dai. "Short channel field-effect transistors from highly enriched semiconducting carbon nanotubes" Nano Research, 5 (6), 388-394, 2012.
205 Yan Zhang, Guosong Hong, Yejun Zhang, Guangcun Chen, Feng Li, Qiangbin Wang and Hongjie Dai. "Ag2S Quantum Dot: A Bright and Biocompatible Fluorescent Nanoprobe in the Second Near-Infrared Window" ACS Nano. (6) 5, 3695-3702, 2012.
204 Liying Jiao, Liming Xie and Hongjie Dai. "Densely aligned graphene nanoribbons at 35 nm pitch" Nano Research, 5, 292-296, 2012.
203 Yongye Liang, Hailiang Wang, Jigang Zhou, Yanguang Li, Jian Wang, Tom Regier, and Hongjie Dai. "Covalent Hybrid of Spinel Manganese Cobalt Oxide and Graphene as Advanced Oxygen Reduction Electrocatalysts" JACS, 134, 3517-3523, 2012.
202 Guosong Hong, Justin Z. Wu, Joshua T. Robinson, Hailiang Wang, Bo Zhang & Hongjie Dai. "Three-dimensional imaging of single nanotube molecule endocytosis on plasmonic substrates" Nature Communications, 3:700 article, 1-9, 2012.
201 Sarah P. Sherlock and Hongjie Dai. "Multifunctional FeCo-graphitic carbon nanocrystals for combined imaging, drug delivery and tumor-specific photothermal therapy in mice" Nano Res. 4, 1248-1260, 2011.
200 Justin Wu, Liming Xie, Yanguang Li, Hailiang Wang, Yijian Ouyang, Jing Guo, and Hongjie Dai. "Controlled Chlorine Plasma Reaction for Noninvasive Graphene Doping" J. Am. Chem. Soc. 133, 19668-19671, 2011.
199 Hailiang Wang, Yongye Liang, Yanguang Li, Prof. Hongjie Dai. "Co1-xS Graphene Hybrid: A High-Performance Metal Chalcogenide Electrocatalyst for Oxygen Reduction" Angewandte Chemie, 50, 10969-10972, 2011.
198 Xinran Wang, Yijian Ouyang, Liying Jiao, Hailiang Wang, Liming Xie, Justin Wu, Jing Guo & Hongjie Dai. "Graphene nanoribbons with smooth edges behave as quantum wires ."Nature Nanotechnology, 6, 563-567, 2011.
197 Yongye Liang, Yanguang Li, Hailiang Wang, Jigang Zhou, Jian Wang, Tom Regier & Hongjie Dai. "Co3O4 nanocrystals on graphene as a synergistic catalyst for oxygen reduction reaction ."Nature Materials, 10, 780-786, 2011.
196 Scott M. Tabakman, Lana Lau, Joshua T. Robinson, Jordan Price, Sarah P. Sherlock, Hailiang Wang, Bo Zhang, Zhuo Chen, Stephanie Tangsombatvisit, Justin A. Jarrell, Paul J. Utz & Hongjie Dai. "Plasmonic substrates for multiplexed protein microarrays with femtomolar sensitivity and broad dynamic range,"Nature Communications. 466, 1-9, 2011.
195 Hailiang Wang, Yongye Liang, Tissaphern Mirfakhrai, Zhuo Chen, Hernan Sanchez Casalongue and Hongjie Dai. "Advanced asymmetrical supercapacitors based on graphene hybrid materials, "Nano Res. 4, 729-736, 2011.
194 Hailiang Wang, Yuan Yang, Yongye Liang, Li-Feng Cui, Hernan Sanchez Casalongue, Yanguang Li, Guosong Hong, Yi Cui, and Hongjie Dai. "LiMn1-xFexPO4 Nanorods Grown on Graphene Sheets for Ultrahigh-Rate-Performance Lithium Ion Batteries,"Angewandte Chemie. 123, 7502-7506, 2011.
193 Hailiang Wang, Yuan Yang, Yongye Liang, Joshua Tucker Robinson, Yanguang Li, Ariel Jackson, Yi Cui, and Hongjie Dai. "Graphene-Wrapped Sulfur Particles as a Rechargeable Lithium-Sulfur Battery Cathode Material with High Capacity and Cycling Stability,"Nano Lett. 11, 2644-2647, 2011.
192 Chenggang Tao, Liying Jiao, Oleg V. Yazyev, Yen-Chia Chen, Juanjuan Feng, Xiaowei Zhang, Rodrigo B. Capaz, James M. Tour, Alex Zettl, Steven G. Louie, Hongjie Dai & Michael F. Crommie. "Spatially resolving edge states of chiral graphene nanoribbons,"Nature Physics. 7, 616-620, 2011.
191 Albert D. Liao, Justin Z. Wu, Xinran Wang, Kristof Tahy, Debdeep Jena, Hongjie Dai, and Eric Pop. "Thermally Limited Current Carrying Ability of Graphene Nanoribbons," Physical Review Letters. 106, 256801-1-256801-4, 2011.
190 Zhuang Liu, Joshua T. Robinson, Scott M. Tabakman, Kai Yang and Hongjie Dai. "Carbon Materials for drug delivery & cancer therapy," Materials Today. 14, 316-323, 2011.
189 Liming Xie, Hailiang Wang, Chuanhong Jin, Xinran Wang, Liying Jiao, Kazu Suenaga, and Hongjie Dai."Graphene Nanoribbons from Unzipped Carbon Nanotubes: Atomic Structures, Raman Spectroscopy, and Electrical Properties," J. Am.Chem. Soc. 133, 10394-10397, 2011.
188 Kevin Welsher, Sarah P. Sherlock, and Hongjie Dai."Deep-tissue anatomical imaging of mice using carbon nanotube fluorophores in the second near-infrared window," PNAS. 108, 8943-8948, 2011.
187 Yanguang Li, Hailiang Wang, Liming Xie, Yongye Liang, Guosong Hong, Hongjie Dai."MoS2 Nanoparticles Grown on Graphene: An Advanced Catalyst for the Hydrogen Evolution Reaction," J. Am. Chem. Soc. 133, 7296-7299, 2011.
186 Guosong Hong, Scott M. Tabakman, Kevin Welsher, Zhuo Chen, Joshua T. Robinson, Hailiang Wang, Bo Zhang, Hongjie Dai."Near-Infrared-Fluorescence-Enhanced Molecular Imaging of Live Cells on Gold Substrates," Angew. Chem. Int. Ed. 50, 4644-4648, 2011.
185 Joshua T. Robinson, Scott M. Tabakman, Yongye Liang, Hailiang Wang, Hernan Sanchez Casalongue, Daniel Vinh, Hongjie Dai."Ultrasmall Reduced Graphene Oxide with High Near-Infrared Absorbance for Photothermal Therapy," J. Am. Chem. Soc. 133, 6825-6831, 2011.
184 Sarah P. Sherlock, Scott M. Tabakman, Liming Xie, Hongjie Dai."Photothermally Enhanced Drug Delivery by Ultrasmall Multifunctional FeCo/Graphitic Shell Nanocrystals," ACS Nano. 5 (2), 1505-1512, 2011.
183 Ranadeep Bhowmick, Srivats Rajasekaran, Daniel Friebel, Cara Beasley, Liying Jiao, Hirohito Ogasawara, Hongjie Dai, Bruce Clemens, Anders Nilsson. "Hydrogen Spillover in Pt-Single-Walled Carbon Nanotube Composites: Formation of Stable C-H Bonds," J. Am. Chem. Soc. 133 (14), 5580-5586, 2011.
182 Hisanori Kosuge, Sarah P. Sherlock, Toshiro Kitagawa, Masahiro Terashima, Joelle K. Barral, Dwight G. Nishimura, Hongjie Dai, Michael V. McConnell. "FeCo/Graphite Nanocrystals for Multi-Modality Imaging of Experimental Vascular Inflammation," PLoS ONE 6(1), e14523, 2011.
181 Scott M. Tabakman, Zhuo Chen, Hernan Sanchez Casalongue, Hailiang Wang, Hongjie Dai. "A New Approach to Solution-Phase Gold Seeding for SERS Substrates,"Small 7(4), 499-501, 2011.
180 Basri Gulbakan, Emir Yasun, M. Ibrahim Shukoor, Zhi Zhu, Mingxu You, Xiaohong Tan, Hernan Sanchez, David H. Powell, Hongjie Dai, Weihong Tan. "A Dual Platform for Selective Analyte Enrichment and Ionization in Mass Spectrometry Using Aptamer-Conjugated Graphene Oxide," J. Am. Chem. Soc. 132, 17408-17410, 2010.
179 Hailiang Wang, Hernan Sanchez Casalongue, Yongye Liang, Hongjie Dai. "Ni(OH)2 Nanoplates Grown on Graphene as Advanced Electrochemical Pseudocapacitor Materials," J. Am. Chem. Soc. 132, 7472-7477, 2010.
178 Joshua T. Robinson, Kevin Welsher, Scott M. Tabakman, Sarah P. Sherlock, Hailiang Wang, Richard Luong, Hongjie Dai, "High Performance In Vivo Near-IR (>1 ?m) Imaging and Photothermal Cancer Therapy with Carbon Nanotubes," Nano Res., 3(11), 779-793, 2010. NIHMSID #271218
177 Scott M. Tabakman, Kevin Welsher, Guosong Hong, Hongjie Dai. "Optical Properties of Single-Walled Carbon Nanotubes Separated in a Density Gradient: Length, Bundling, and Aromatic Stacking Effects," J. Phys. Chem. C, 114 (46), 19569-19575, 2010. PMCID: PMC3023917
176 Guosong Hong, Scott M. Tabakman, Kevin Welsher, Hailiang Wang, Xinran Wang, Hongjie Dai. "Metal-Enhanced Fluorescence of Carbon Nanotubes,"J. Am. Chem. Soc., 132 (45), 15920-15923, 2010. PMID: 20979398
175 Yongye Liang, Hailiang Wang, Hernan Sanchez Casalongue, Zhuo Chen, Hongjie Dai. "TiO2 Nanocrystals Grown on Graphene as Advanced Photocatalytic Hybrid Materials," Nano Res. , 3(10), 701-705, 2010.
174 Liming Xie, Liying Jiao, Hongjie Dai. "Selective Etching of Graphene Edges by Hydrogen Plasma," J. Am. Chem. Soc., 132, 14751-14753, 2010.
173 Hailiang Wang, Li-Feng Cui, Yuan Yang, Hernan Sanchez Casalongue, Joshua Tucker Robinson, Yongye Liang, Yi Cui, Hongjie Dai, "Mn3O4-Graphene Hybrid as a High-Capacity Anode Material for Lithium Ion Batteries," J. Am. Chem. Soc., 132, 13978-13980, 2010.
172 Jean-Marie Poumirol, Alessandro Cresti, Stephan Roche, Walter Escoffier, Michel Goiran, Xinran Wang, Xiaolin Li, Hongjie Dai, Bertrand Raquet. "Edge magnetotransport fingerprints in disordered graphene nanoribbons," Physical Review B , 82, 041413(R), 2010.
171 Adam de la Zerda, Zhuang Liu, Sunil Bodapati, Robert Teed, Srikant Vaithilingam, Butrus T. Khuri-Yakub, Xiaoyuan Chen, Hongjie Dai, Sanjiv Sam Gambhir. "Ultrahigh Sensitivity Carbon Nanotube Agents for Photoacoustic Molecular Imaging in Living Mice," Nano Lett., 10, 2168-2172, 2010. PMCID: PMC2893026
170 Liying Jiao, Li Zhang, Lei Ding, Jie Liu, Hongjie Dai. "Aligned Graphene Nanoribbons and Crossbars from Unzipped Carbon Nanotubes," Nano Res, 3: 387-394, 2010.
169 Xinran Wang, Hongjie Dai. "Etching and narrowing of graphene from the edges," Nature Chemistry, 2, 661-665, 2010
168 Liying Jiao, Xinran Wang, Georgi Diankov, Hailiang Wang, Hongjie Dai. "Facile synthesis of high-quality graphene nanoribbons" Nature Nanotechnology, 5, 321-325, 2010.
167 Zhuang Liu, Scott Tabakman, Sarah Sherlock, Xiaolin Li, Zhuo Chen, Kaili Jiang, Shoushan Fan, Hongjie Dai. "Multiplexed five-color molecular imaging of cancer cells and tumor tissues with carbon nanotube Raman tags in the near-infrared,"Nano Research, 3(3), 222-233, 2010. NIHMS ID# 271222
166 Hailiang Wang, Joshua Tucker Robinson, Georgi Diankov, and Hongjie Dai. "Nanocrystal Growth on Graphene with Various Degrees of Oxidation" J. AM. Chem. Soc., 132, 3270-3271, 2010.
165 Yijian Ouyang, Hongjie Dai and Jing Guo. "Projected performance advantage of multilayer graphene nanoribbons as a transistor channel material" Nano Research, 3(1), 8-15, 2010.
164 Xiaolin Li, Hailiang Wang, Joshua T. Robinson, Hernan Sanchez, Georgi Diankov and Hongjie Dai. "Simultaneous Nitrogen Doping and Reduction of Graphene Oxide" J. AM. Chem. SOC., 131, 15939-15944, 2009.
163 Jin Hyung Lee, Sarah P. Sherlock, Masahiro Terashima, Hisanori Kosuge, Yoriyasu Suzuki, Andrew Goodwin, Joshua Robinson, Won Seok Seo, Zhuang Liu, Richard Luong, Michael V. McConnell, Dwight G. Nishimura, and Hongjie Dai. "High-Contrast In Vivo Visualization of Microvessels Using Novel FeCo/GC Magnetic Nanocrystals," Magnetic Resonance in Medicine, 62, 1497-1509, 2009. PMCID: PMC2824553
162 Kevin Welsher, Zhuang Liu, Sarah P. Sherlock, Joshua Tucker Robinson, Zhuo Chen, Dan Daranciang, Hongjie Dai. "A route to brightly fluorescent carbon nanotubes for near-infrared imaging in mice," Nature Nanotechnology, 4, 773-780, 2009. PMCID: PMC2834239
161 Zhuang Liu, Alice C. Fan, Kavya Rakhr, Sarah Sherlock, Andrew Goodwin, Xiaoyuan Chen, Qiwei Yang, Dean W. Felsher, Hongjie Dai. "Supramolecular Stacking of Doxorubicin on Carbon Nanotubes for In Vivo Cancer Therapy," Angew. Chem. Int. Ed., 48(41), 7668-7672, 2009. PMCID: PMC2824548
160 Zhuang Liu, Scott M Tabakman, Zhuo Chen, Hongjie Dai. "Preparation of Carbon Nanotube Bioconjugates for Biomedical Applications," Nature Protocols, 4(9), 1372-1382, 2009. PMCID: PMC2853228
159 Hailiang Wang, Joshua Tucker Robinson, Xiaolin Li, and Hongjie Dai. "Solvothermal Reduction of Chemically Exfoliated Graphene Sheets," J. Am. Chem. Soc., 131, 9910-9911, 2009.
158 Xinran Wang, Xiaolin Li, Li Zhang, Youngki Yoon, Peter K. Weber, Hailiang Wang, Jing Guo, and Hongjie Dai. "N-Doping of Graphene Through Electrothermal Reactions with Ammonia," Science, 324 (5928), 768 - 771, 2009.
157 Liying Jiao, Li Zhang, Xinran Wang, Georgi Diankov, and Hongjie Dai. "Narrow graphene nanoribbons from carbon nanotubes," Nature, 458, 877-880, 2009.
156 Hailiang Wang, Xinran Wang, Xiaolin Li, and Hongjie Dai. "Chemical Self-Assembly of Graphene Sheets," Nano Res., 2, 336-342, 2009.
155 Giuseppe Prencipe, Scott M. Tabakman, Kevin Welsher, Zhuang Liu, Andrew P. Goodwin, Li Zhang, Joy Henry, and Hongjie Dai. "PEG Branched Polymer for Functionalization of Nanomaterials with Ultralong Blood Circulation," J. Am. Chem. Soc., 131, 4783-4787, 2009. PMCID: PMC2827329
154 Li Zhang, Xiaomin Tu, Kevin Welsher, Xinran Wang, Ming Zheng, Hongjie Dai. "Optical Characterizations and Electronic Devices of Nearly Pure (10,5) Single-Walled Carbon Nanotubes," J. Am. Chem. Soc., 131(7), 2454-2455, 2009.
153 Zhuang Liu, Scott Tabakman, Kevin Welsher, Hongjie Dai. "Carbon Nanotubes in Biology and Medicine: In vitro and in vivo Detection, Imaging and Drug Delivery," Nano Res., 2(85), 120, 2009. PMCID: PMC2824900
152 Andrew P Goodwin, Scott M Tabakman, Kevin Welsher, Sarah P Sherlock, Giuseppe Prencipe, Hongjie Dai. "Phospholipid?Dextran with a Single Coupling Point: A Useful Amphiphile for Functionalization of Nanomaterials" J. Am. Chem. Soc., 131 (1), 289 -296, 2009. PMCID: PMC2827334
151 Yijian Ouyang, Xinran Wang, Hongjie Dai, and Jing Guo. "Carrier scattering in graphene nanoribbon field-effect transistors," Appl. Phys. Lett., 92, 243124, 2008.
150 Ernesto Joselevich, Hongjie Dai, Jie Liu, Kenji Hata, and Alan H. Windle. "Carbon Nanotube Synthesis and Organization," Top. Appl. Phys., 111, 101-164, 2008
149 Katerina A. Drouvalakis, Sarunya Bangsaruntip, Wolfgang Hueber, Leland G. Kozar, Paul J. Utz, and Hongjie Dai. "Peptide-coated nanotube-based biosensor for the detection of disease-specific autoantibodies in human serum," Biosensors. Bioelectron., 23, 1413-1421, 2008.
148 Xiaoming Sun, Scott M Tabakman, Won-Seok Seo, Li Zhang, Guangyu Zhang, Sarah Sherlock, Lu Bai, Hongjie Dai. "Separation of Nanoparticles in a Density Gradient: FeCo@C and Gold Nanocrystals" Angew. Chem. Int. Ed., 1433-7851, 2008. PMCID: PMC2656675
147 Won Seok Seo, Se Mi Kim, Young-Min Kim, Xiaoming Sun,.Hongjie Dai. "Synthesis of Ultrasmall Ferromagnetic Face-Centered Tetragonal FePt-Graphite Core-Shell Nanocrystals" small, 4(11), 1968-1971. 2008. PMCID: PMC2824537
146 Zhuo Chen, Scott M Tabakman, Andrew P Goodwin, Michael G Kattah, Dan Daranciang, Xinran Wang, Guangyu Zhang, Xiaolin Li, Zhuang Liu, Paul J Utz, Kaili Jiang, Shoushan Fan, Hongjie Dai. "Protein microarrays with carbon nanotubes as multicolor Raman labels" Nature Biotechnology , 26(11), 1285-1292, November 2008.
145 Zhuang Liu, Xiaolin Li, Scott M. Tabakman, Kaili Jiang, Shoushan Fan, Hongjie Dai. "Multiplexed Multicolor Raman Imaging of Live Cells with Isotopically Modified Single Walled Carbon Nanotubes" J. Am. Chem. Soc., 130, 13540-13541, 2008. PMCID: PMC2617744
144 Xiaoming Sun, Zhuang Liu, Kevin Welsher, Joshua Tucker Robinson, Andrew Goodwin, Sasa Zaric, Hongjie Dai. "Nano-Graphene Oxide for Cellular Imaging and Drug Delivery" Nano Res, 1, 203-212 , 2008. PMCID: PMC2834318
143 Adam de La Zerda, Cristina Zavaleta, Shay Keren, Srikant Vaithilingam, Sunil Bodapati, Zhuang Liu, Jelena Levi, Bryan R. Smith, Te-Jen Ma, Omer Oralkan, Zhen Cheng, Xiaoyuan Chen, Hongjie Dai, Butrus T. Khuri-Yakub and Sanjiv S. Gambhir. "Carbon Nanotubes As Photoacoustic Molecular Imaging Agents In Living Mice" Nature Nanotechnology, 3, 556-562, September 2008. PMCID: PMC2562547
142 Xiaolin Li, Guangyu Zhang, Xuedong Bai, Xiaoming Sun, Xinran Wang, Enge Wang, Hongjie Dai. "Highly conducting graphene sheets and Langmuir-Blodgett films" Nature Nanotechnology, 3, 538-542, September 2008.
141 Shanta Dhar, Zhuang Liu, Jurgen Thomale, Hongjie Dai, Stephen J. Lippard. "Targeted Single-Wall Carbon Nanotube-Mediated Pt(IV) Prodrug Delivery Using Folate as a Homing Device" J. Am. Chem. Soc., 130, 11467-11476, 2008. PMCID: PMC2536766
140 Zhuang Liu, Joshua T. Robinson, Xiaoming Sun, Hongjie Dai. "PEGylated Nanographene Oxide for Delivery of Water-Insoluble Cancer Drugs" J. Am. Chem. Soc., 130, 10876-10877, 2008. PMCID: PMC2597374
139 Zhuang Liu, Kai Chen, Corrine Davis, Sarah Sherlock, Qizhen Cao, Xiaoyuan Chen, Hongjie Dai. "Drug Delivery with Carbon Nanotubes for In vivo Cancer Treatment" Cancer Res., 68 (16), 6652-6660, 15 August, 2008.
138 Islam Hamad, A Christy Hunter, Kenneth J Rutt, Zhuang Liu, Hongjie Dai, S Moein Moghimi. "Complement activation by PEGylated single-walled carbon nanotubes is independent of C1q and alternative pathway turnover" Molecular Immunology, 45, 3797-3803, 2008. PMCID: PMC2824540
137 Xinran Wang, Scott M. Tabakman, Hongjie Dai. "Atomic Layer Deposition of Metal Oxides on Pristine and Functionalized Graphene" J. Am. Chem. Soc., 130, 8152-8153, 2008.
136 Xiaoming Sun, Sasa Zaric, Dan Daranciang, Kevin Welsher, Yuerui Lu, Xiaolin Li, Hongjie Dai. "Optical Properties of Ultrashort Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotube Capsules Down to Sub-10 nm" J. Am. Chem. Soc., 130, 6551-6555, 2008.
135 Xinran Wang, Yijian Ouyang, Xiaolin Li, Hailiang Wang, Jing Guo, Hongjie Dai. "Room-Temperature All-Semiconducting Sub-10-nm Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistors" Physical Review Letters, 100(20), 206803, 20 May 2008.
134 M A Panzer, Guangyu Zhang, David Mann, X Hu, Eric Pop, Hongjie Dai, Kenneth E Goodson. "Thermal Properties of Metal-Coated Vertically Aligned Single-Wall Nanotube Arrays" Journal of Heat Transfer, 130, 052401, May 2008.
133 Meike L Schipper, Nozomi Nakayama-Ratchford, Corrine R Davis, Nadine Wong Shi Kam, Pauline Chu, Zhuang Liu, Xiaoming Sun, Hongjie Dai, Sanjiv S. Gambhir. "A pilot toxicology study of single-walled carbon nanotubes in a small sample of mice" Nature Nanotechnology, 3, 216-221, 2008.
132 Kevin Welsher, Zhuang Liu, Dan Daranciang, Hongjie Dai. "Selective Probing and Imaging of Cells with Single Walled Carbon Nanotubes as Near-Infrared Fluorescent Molecules." Nano Lett., 8(2), 586-590, 2008.
131 Li Zhang, Sasa Zaric, Xiaomin Tu, Xinran Wang, Wei Zhao, Hongjie Dai. "Assessment of Chemically Separated Carbon Nanotubes for Nanoelectronics" J. Am. Chem. Soc., 130, 2686-2691,2008.
130 Zhuang Liu, Corrine Davis, Weibo Cai, Lina He, Xiaoyuan Chen, and Hongjie Dai. "Circulation and long-term fate of functionalized, biocompatible single-walled carbon nanotubes in mice probed by Raman spectroscopy" PNAS, 105(5), 1410-1415, 5 February 2008. PMCID: PMC2234157
129 Xiaolin Li, Xinran Wang, Li Zhang, Sangwon Lee, Hongjie Dai. "Chemically Derived, Ultrasmooth Graphene Nanoribbon Semiconductors" Science , 319, 1229-1232, 29 February 2008.
128 Anton Nikitin, Xiaolin Li, Zhiyong Zhang, Hirohito Ogasawara, Hongjie Dai, Anders Nilsson. "Hydrogen Storage in Carbon Nanotubes through the Formation of Stable C-H Bonds" Nano Lett., 8(1), 162-167, 2008.
127 J R Kirtley, Z Deng, L Luan, E Yenilmez, H Dai, K A Moler. "Moment switching in nanotube magnetic force probes," Nanotechnology, 18, 465506, 2007.
126 Xiaolin Li, Li Zhang, Xinran Wang, Iwao Shimoyama, Xiaoming Sun, Won-Seok Seo, and Hongjie Dai. "Langmuir?Blodgett Assembly of Densely Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes from Bulk Materials," J. Am. Chem. Soc., 129 (16), 4890-4891, 2007.
125 Na Young Kim, Patrik Recher, William D. Oliver, Yoshihisa Yamamoto, Jing Kong, Hongjie Dai. "Tomonaga-Luttinger Liquid Features in Ballistic Single-Walled Carbon Nanotubes: Conductance and Shot Noise," Phys. Rev. Lett., 99, 036802, 2007.
124 Xinran Wang, Li Zhang, Yuerui Lu, Hongjie Dai, Y. K. Kato, Eric Pop. "Electrically driven light emission from hot single-walled carbon nanotubes at various temperatures and ambient pressures" Applied Physics Letters, 91, 261102, 2007.
123 Xiaolin Li, Xiaomin Tu, Sasa Zaric, Kevin Welsher, Won Seok Seo, Wei Zhao, Hongjie Dai. "Selective Synthesis Combined with Chemical Separation of Single-Walled Carbon Nanotubes for Chirality Selection" J. Am. Chem. Soc., 129, 15770-15771, 2007.
122 Zhuang Liu, Xiaoming Sun, Nozomi Nakayama-Ratchford, Hongjie Dai. "Supramolecular Chemistry on Water-Soluble Carbon Nanotubes for Drug Loading and Delivery" ACS NANO, 1(1), 50-56, 2007.
121 Rodney P Feazell, Nozomi Nakayama-Ratchford, Hongjie Dai, Stephen J Lippard. "Soluble Single-Walled Carbon Nanotubes as Longboat Delivery Systems for Platinum(IV) Anticancer Drug Design" J. Am. Chem. Soc., 129, 8438-8439, 2007. PMCID: PMC2505197
120 Ryan Tu, Li Zhang, Yoshio Nishi, Hongjie Dai. "Measuring the Capacitance of Individual Semiconductor Nanowires for Carrier Mobility Assessment" Nano Letters, 7(6), 1561-1565, 2007.
119 Eric Pop, David A. Mann, Kenneth E Goodson, Hongjie Dai. "Electrical and thermal transport in metallic single-wall carbon nanotubes on insulating substrates" J. Appl. Phys., 101, 093710, 2007.
118 Zhuang Liu, Mark Winters, Mark Holodniy, Hongjie Dai. "siRNA Delivery into Human T Cells and Primary Cells with Carbon-Nanotube Transporters" Angew. Chem. Int. Ed., 46, 2023-2027, 2007.
117 Nozomi Nakayama-Ratchford, Sarunya Bangsaruntip, Xiaoming Sun, Kevin Welsher, Hongjie Dai. "Noncovalent Functionalization of Carbon Nanotubes by Fluorescein-Polyethylene Glycol: Supramolecular Conjugates with pH-Dependent Absorbance and Fluorescence" JACS Communications [Online], 7 February 2007.
116 Zhuang Liu, Weibo Cai, Lina He, Nozomi Nakayama, Kai Chen, Xiaoming Sun, Xiayuan Chen, Hongjie Dai. "In vivo biodistribution and highly efficient tumour targeting of carbon nanotubes in mice" Nature Nanotechnology, 2, 47-52, January 2007.
115 David Mann, Y K Kato, Anika Kinkhabwala, Eric Pop, Jien Cao, Xinran Wang, Li Zhang, Qian Wang, Jing Guo, Hongjie Dai. "Electrically driven thermal light emission from individual single-walled carbon "Nature Nanotechnology, 2, 33-38, January 2007.
114 Guangyu Zhang, Pengfei Qi, Xinran Wang, Yuerui Lu, Xiaolin Li, Ryan Tu, Sarunya Bangsaruntip, David Mann, Li Zhang, Hongjie Dai. "Selective Etching of Metallic Carbon Nanotubes by Gas-Phase Reaction" Science, 314, 974-977, 10 November 2006.
113 Li Zhang, Ryan Tu, Hongjie Dai. "Parallel Core-Shell Metal-Dielectric-Semiconductor Germanium Nanowires for High-Current Surround-Gate Field-Effect Transistors" Nano Letters, 6(12), 2785-2789, 2006.
112 Won Seok Seo, Jin Hyung Lee, Xiaoming Sun, Yoriyasu Suzuki, David Mann, Zhuang Liu, Masahiro Terashima, Philip C Yang, Michael V McConnell, Dwight G Nishimura, Hongjie Dai. "FeCo/graphitic-shell nanocrystals as advancedmagnetic-resonance-imaging and near-infrared agents" Nature Materials, 5, 971, 2006.
111 Hongjie Dai, Ali Javey, Eric Pop, David Mann, Yuerui Lu. "Electrical Transport Properties and Field-Effect Transistors of Carbon Nanotubes" NANO: Brief Reports and Reviews, 1(1), 1-4, 2006.
110 Dunwei Wang, Hongjie Dai. "Germanium nanowires: from synthesis, surface chemistry, and assembly to devices" Appl. Phys. A, 85, 217-225, 2006.
109 Guangyu Zhang, Pengfei Qi, Xinran Wang, Yuerui Lu, David Mann, Xiaolin Li, Hongjie Dai. "Hydrogenation and Hydrocarbonation and Etching of Single-Walled Carbon Nanotubes" J. Am. Chem. Soc., 128, 6026-6027, 2006.
108 Yuerui Lu, Sarunya Bangsaruntip, Xinran Wang, Li Zhang, Yoshio Nishi, Hongjie Dai. "DNA Functionalization of Carbon Nanotubes for Ultrathin Atomic Layer Deposition of High K Dielectrics for Nanotube Transistors with 60 mV/Decade Switching" J. Am. Chem. Soc., 128, 3518-3519, 2006.
107 Eric Pop, David Mann, J Reifenberg, Kenneth E Goodson, Hongjie Dai. "Electro-Thermal Transport in Metallic Single-Wall Carbon Nanotubes for Interconnect Applications" IEEE Intl. Electron Devices Meeting (IEDM), Washington, DC., December 2005.
106 Eric Pop, David Mann, Qian Wang, Kenneth E Goodson, Hongjie Dai. "Thermal Conductance of an Individual Single-Wall Carbon Nanotube above Room Temperature" Nano Letters, 6(1), 96, 2006.
105 David Mann, Eric Pop, Jien Cao, Qian Wang, Kenneth Goodson, Hongjie Dai. "Thermally and Molecularly Stimulated Relaxation of Hot Phonons in Suspended Carbon Nanotubes" Physical Letters B, 110, 1502-1505, 2006
104 A Nikitin, H Ogasawara, David Mann, R Denecke, Z Zhang, Hongjie Dai, K Cho, A Nilsson. "Hydrogenation of Single-Walled Carbon Nanotubes" Phys. Rev. Lett., 95, 225507, 2005.
103 Nadine Wong Shi Kam, Zhuang Liu, Hongjie Dai. "Carbon Nanotubes as Intracellular Transporters for Proteins and DNA: An Investigation of the Uptake Mechanism and Pathway" Angew. Chem. Int. Ed., 44, 1 – 6, 2005.
102 Guangyu Zhang, David Mann, Li Zhang, Ali Javey, Yiming Li, Erhan Yenilmez, Qian Wang, James P McVittie, Yoshio Nishi, James Gibbons, Hongjie Dai. "Ultra-high-yield growth of vertical single-walled carbon nanotubes: Hidden roles of hydrogen and oxygen" PNAS, 102(45), 16141–16145. 2005. PMCID: PMC1283442
101 Woong Kim, Ali Javey, Ryan Tu, Jien Cao, Qian Wang, Hongjie Dai. "Electrical contacts to carbon nanotubes down to 1 nm in diameter" Applied Physics Letters, 87, 173101, 2005.
100 Eric Pop, David Mann, Jien Cao, Qian Wang, Kenneth Goodson, Hongjie Dai. "Negative Differential Conductance and Hot Phonons in Suspended Nanotube Molecular Wires" Phys. Rev. Lett., 95, 155505, 2005.
99 Jien Cao, Qian Wang, Hongjie Dai. "Electron transport in very clean, as-grown suspended carbon nanotubes" Nature Materials, 4, October 2005.
98 Nadine Wong Shi Kam, Zhuang Liu, Hongjie Dai. “Functionalization of Carbon Nanotubes via Cleavable Disulfide Bonds for Efficient Intracellular Delivery of siRNA and Potent Gene Silencing” J. Am. Chem. Soc., 127, 12492-12493 2005.
97 Ali Javey, Hongjie Dai. "Regular Arrays of 2 nm Metal Nanoparticles for Deterministic Synthesis of Nanomaterials" J. Am. Chem. Soc., 127, 11942-11943 2005.
96 Nadine Wong Shi Kam, Michael O’Connell, Jeffrey A Wisdom, Hongjie Dai. "Carbon nanotubes as multifunctional biological transporters and near-infrared agents for selective cancer cell destruction" PNAS, 102, 11600–11605, 2005. PMCID: PMC1187972
95 Dunwei Wang, Ying-Lan Chang, Zhuang Liu, Hongjie Dai. "Oxidation Resistant Germanium Nanowires: Bulk Synthesis, Long Chain Alkanethiol Functionalization, and Langmuir-Blodgett Assembly" J. Am. Chem. Soc., 127, 11871-11875, 2005.
94 Nadine Wong Shi Kam, Hongjie Dai. "Carbon Nanotubes as Intracellular Protein Transporters: Generality and Biological Functionality" J. Am. Chem. Soc., 127, 6021-6026, 2005.
93 Yiming Li, Shu Peng, David Mann, Jien Cao, Ryan Tu, K J Cho, Hongjie Dai. "On the Origin of Preferential Growth of Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes" J. Phys. Chem. B, 109(15), 2005.
92 Dunwei Wang, Ryan Tu, Li Zhang, and Hongjie Dai "Deterministic One-to-One Synthesis of Germanium Nanowires and Individual Gold Nanoseed Patterning for Aligned Nanowire Arrays" Angew. Chem. Int. Ed.,, 44, 2–5 2005.
91 Ali Javey, Ryan Tu, Damon Farmer, Jing Guo, Roy Gordon, Hongjie Dai. "High Performance N-Type Carbon Nanotube Field-Effect Transistors with Chemically Doped Contacts" Nano Letters, 5, 345-348, 2005.
90 Alireza Nojeh, Ant Ural, R. Fabian Pease, Hongjie Dai." Electric-field-directed growth of carbon nanotubes in two dimensions" J. Vac. Sci. Technol. B, 22, 3421-3425, 2004.
89 Alireza Nojeh, Wai-Kin Wong, Aaron W. Baum, R. Fabian Pease, Hongjie Dai. "Scanning electron microscopy of field-emitting individual single-walled carbon nanotubes" Appl. Phys. Lett., 85, 112-114, 2004.
88 Alireza Nojeh, Wai-Kin Wong, Eric Yieh, R. Fabian Pease, Hongjie Dai. "Electron beam stimulated field-emission from single-walled carbon nanotubes" J. Vac. Sci. Technol. B, 22, 3124-3127, 2004.
87 Randal J. Grow, Qian Wang, Jien Cao, Dunwei Wang, Hongjie Dai. "Piezoresistance of carbon nanotubes on deformable thin-film membranes" Appl. Phys. Lett., 86, 093104, 2005.
86 Alireza Nojeh, Wai-Kin Wong, Eric Yieh, R. Fabian Pease, Hongjie Dai. "Electron beam stimulated field-emission from single-walled carbon nanotubes" J. Vac. Sci. Technol. B, 22, 3124-3127, 2004.
85 Zhifeng Deng, Erhan Yenilmez, Josh Leu, J E Hoffman, Eric W J Straver, Kathryn A Moler, Hongjie Dai. "Metal-coated carbon nanotube tips for magnetic force microscopy" MAppl. Phys. Lett., 85, 6263-6265 2004.
84 Nadine Wong Shi Kam, Theodore C. Jessop, Paul A. Wender, Hongjie Dai. "Nanotube Molecular Transporters: Internalization of Carbon Nanotube-Protein Conjugates into Mammalian Cells". J. Am. Chem. Soc., 126, 6850-6851 2004.
83 Jien Cao, Qian Wang, Marco Rolandi, Hongjie Dai. “Aharonov-Bohm interference and beating in single-walled carbon-nanotube interferometers” Phys. Rev. Lett., 93, 216803/1-4, 2004.
82 Jien Cao, Qian Wang, Dunwei Wang, Hongjie Dai. “Suspended Carbon Nanotube Quantum Wires with Two Gates” Small, 1, 138, 2005.
81 Pengfei Qi, Ali Javey, Marco Rolandi, Qian Wang, Erhan Yenilmez, Hongjie Dai. “Miniature Organic Transistors with Carbon Nanotubes as Quasi-One-Dimensional Electrodes”, J. Am. Chem. Soc. (Communication), 126(38), 11774-11775, 2004.
80 Dunwei Wang, Yinglan Chang, Hongjie Dai. “Surface Chemistry and Electrical Properties of Germanium nanowires” J. Am. Chem. Soc., 126, 11602, 2004.
79 Ali Javey, Pengfei Qi, Qian Wang, Hongjie Dai. “Ten- to 50-nm-long quasi-ballistic carbon nanotube devices obtained without complex lithography” PNAS, 101, 13408-13410, 2004. PMCID: PMC518770
78 Ali Javey, J Guo, DB Farmer, Qian Wang, E Yenilmez, RG Gordon, M Lundstrom, Hongjie Dai. “Self-aligned ballistic molecular transistors and electrically parallel nanotube arrays” Nano Letters, 4(7), 1319-1322, July 2004.
77 Nojeh, WK Wong, AW Baum, RF Pease, Hongjie Dai. “Scanning electron microscopy of field-emitting individual single-walled carbon nanotubes” Appl. Phys. Lett., 85(1), 112-114, 5 July 2004.
76 MS Dresselhaus, Hongjie Dai. “Carbon nanotubes: Continued innovations and challenges” Mrs Bulletin, 29(4), 237-239, April 2004.
75 Yiming Li, David Mann, Marco Rolandi, Woong Kim, Ant Ural, Steven Hung, Ali Javey, Jien Cao, Dunwei Wang, Erhan Yenilmez, Qian Wang, James F. Gibbons, Yoshio Nishi, Hongjie Dai. “Preferential growth of semiconducting single-walled carbon nanotubes by a plasma enhanced CVD method” Nano. Lett., 4(2), 317-321, Feb. 2004.
74 J Liu, SS Fan, Hongjie Dai. “Recent advances in methods of forming carbon nanotubes” Mrs Bulletin, 29(4), 244-250, April 2004.
73 A Nojeh, WK Wong, AW Baum, RF Pease, Hongjie Dai. “Scanning electron microscopy of field-emitting individual single-walled carbon nanotubes” Appl. Phys. Lett. 85(1), 112-114, 2004.
72 A Javey, Qian Wang, Woong Kim, Hongjie Dai. “Advancements in complementary carbon nanotube field-effect transistors” IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), Washington, DC, USA, 31.2.1-4, December 2003.
71 S Peng, KJ Cho, Pengfei Qi, Hongjie Dai. “Ab initio study of CNT NO2 gas sensor” Chem. Phys. Lett. 387(4-6), 271-276, 2004.
70 Yu-Chih Tseng, Peiqi Xuan, A Javey, R Malloy, Qiang Wang; J Bokor, Hongjie Dai. “Monolithic integration of carbon nanotube devices with silicon MOS technology” Nano Lett., 4(1), 123-7, Jan. 2004.
69 A Javey, J Guo, M Paulsson, Q Wang, D Mann, M Lundstrom, Hongjie Dai. “High-field quasiballistic transport in short carbon nanotubes” Phys. Rev. Lett., 92(10), 106804/1-4, 2004.
68 A Javey, J Guo, DB Farmer, Q Wang, DW Wang, RG Gordon, M Lundstrom, Hongjie Dai. “Carbon nanotube field-effect transistors with integrated ohmic contacts and high-k gate dielectrics” Nano. Lett., 4(3), 447-450, 2004.
67 M Rolandi, I Suez, Hongjie Dai, JMJ Frechet. “Dendrimer monolayers as negative and positive tone resists for scanning probe lithography” Nano Lett., 4(5), 889-893, 2004.
66 O Hjortstam, P Isberg, S Soderholm, Hongjie Dai. “Can we achieve ultra-low resistivity in carbon nanotube-based metal composites?” Appl. Phys. A., 78(8), 1175-1179, 2004.
65 Robert J Chen, Hee Cheul Choi, Sarunya Bangsaruntip, Erhan Yenilmez, Xiaowu Tang, Qian Wang, Ying-Lan Chang, Hongjie Dai. “An Investigation of the Mechanisms of Electronic Sensing of Protein Adsorption on Carbon Nanotube Devices” J. Am. Chem. Soc., 126(5), 1563-1568, 2004.
64 D Mann, A Javey,J Kong, Q Wang, Hongjie Dai. "Ballistic transport in metallic nanotubes with reliable Pd ohmic contacts" Nano Lett., 3(11), 1541-1544, November 2003.
63.2 additional article in "News and Views" NATURE 424, 622-623, 7 August 2003.
63 Ali Javey, Jing Guo, Qian Wang, Mark Lundstrom, Hongjie Dai. “Ballistic Carbon Nanotube Field Effect Transistors” Nature, 424, 6949, 2003.
62 Jien Cao, Qian Wang and Hongjie Dai, “Electromechanical Properties of Metallic, Quasi Metallic and Semoconducting Nanotubes Under Tensile Stretching”, Phys. Rev. Lett., v.90, p.157601-157601 (2003).
61 Robert J. Chen, Sarunya Bangsaruntip, Katerina A. Drouvalakis, Nadine W. S. Kam, Moonsub Shim, Yiming Li, Woong Kim, Paul J. Utz, Hongjie Dai. "Carbon nanotubes as biocompatible materials and highly specific electronic biosensors” PNAS, 100, 4984-4989, 2003. PMCID: PMC154284
60 DW Wang, Q Wang, A Javey, Ryan Tu, Hongjie Dai, H Kim, PC McIntyre, T Krishnamohan, KC Saraswat. “Germanium nanowire field-effect transistors with SiO2 and high-kappa HfO2 gate dielectrics” Appl. Phys. Lett., 83(12), 2432-2434, 22 September 2003.
59 Pengfei Qi, Ophir Vermesh, Mihai Grecu, Ali Javey, Qian Wang, Hongjie Dai, Shu Peng, K J Cho. “Towards large arrays of multiplex functionalized carbon nanotube sensors for highly sensitive and selective molecular detection”Nano Lett., 3, 347-351, 2003.
58 Hongjie Dai. "Carbon Nanotubes, From Synthesis to Integration and Properties" Accounts of Chemical Research, 35, 1035-1044, 2002. Featured on Cover.
57 Dunwei Wang, Hongjie Dai, “Low-Temperature Synthesis of Single-Crystal Germanium Nanowires by Chemical Vapor Deposition” Angew. Chem., Int. Ed. 41, 4783-4786, 2002.
56 Woong Kim, Ali Javey, Ophir Vermesh, Qian Wang, Yiming Li, Hongjie Dai. “Hysteresis Caused by Water Molecules in Carbon Nanotube Field-Effect Transistors” Nano. Lett., ASAP article, 3, 193-198, 2003.
55 Hee Cheul Choi, Summit Kundaria, Dunwei Wang, Ali Ajavey, Qian Wang, Marco Rolandi, Hongjie Dai. "Efficient Formation of Iron Nanoparticle Catalysts on Silicon Oxide by Hydroxylamine for Carbon Nanotube Synthesis and Electronics" Nano Lett., 3, 157-161, 2003.
54 Ant Ural, Yiming Li, Hongjie Dai. “Electric-field-aligned growth of single-walled carbon nanotubes on surfaces” Appl. Phys. Lett., 81, 3464-3466, 2002.
53.2 additional article in "News and Views" Nature Materials, 1, 203-204, December 2002.
53 Ali Javey, Hyoungsub Kim, Markus Brink, Qian Wang, Ant Ural, Jing Guo, Paul McIntyre, Paul McEuen, Mark Lundstrom, Hongjie Dai. “High-k Dielectrics For Nanotube Molecular Electronics” Nature Materials, 1, 241-246, 2002.
52 Fernando Gomez, Robert Chen, Dunwei Wang, Robert Waymouth, Hongjie Dai. “Ring opening metathesis polymerization on non-covalently functionalized single-walled carbon nanotubes” Chem. Comm., 2, 190-191, 2003.
51 Hee Cheul Choi, Woong Kim, Dunwei Wang, Hongjie Dai. “Delivery of Catalytic Metal Species onto Surfaces with Dendrimer Carriers for the Synthesis of Carbon Nanotubes with Narrow Diameter Distribution” J. Phys. Chem., 106, 12361-12365, 2002.
50 Nathan Franklin, Qian Wang, Thomas Tombler, Ali Javey, Hongjie Dai. “Integration of Suspended Carbon Nanotube Arrays Into Electronic Devices and Electromechanical Systems” Appl. Phys. Lett., 81(5), 913, 2002.
49 Ali Javey, Qian Wang, Ant Ural, Yiming Li, Hongjie Dai. “Carbon Nanotube Transistor Arrays for Multi-Stage Complementary Logic and Ring Oscillators” Nano Lett., 2, 929-932, 2002.
48 Hee Cheul Choi, Moonsub Shim, Sarunya Bangsaruntip, Hongjie Dai. “Spontaneous Reduction of Metal Ions on Carbon Nanotube Sidewalls” J. Am. Chem. Soc., 124, 9058-9059, 2002.
47 Woong Kim, Hee Cheul Choi, Moonsub Shim, Yiming Li, Dunwei Wang, Hongjie Dai. “Synthesis of Ultralong and High Percentage of Semiconducting Single-walled Carbon Nanotubes” Nano Lett., 2 (7), 703-708, 2002.
46 Hongjie Dai. “Carbon nanotubes: opportunities and challenges” Sur. Sci,, 500(1-3), 218-241, 2002.
45 Y Zhang, Y Li, W Kim, D Wang, Hongjie Dai. “Imaging as-grown single-walled carbon nanotubes originated from isolated catalytic nanoparticles” Appl. Phys. A., 74(3), 325-328, 2002.
44 E Yenilmez, Q Wang, RJ Chen, DW Wang, Hongjie Dai. “Wafer scale production of carbon nanotube scanning probe tips for atomic force microscopy” Appl. Phys. Lett., 80(12), 2225-2227, 2002.
43 M Shim, NWS Kam, RJ Chen, Y M Li, Hongjie Dai. “Functionalization of carbon nanotubes for biocompatibility and biomolecular recognition” Nano Lett., 2(4), 285-288, 2002.
42 Marco Rolandi, Hongjie Dai. “A New Approach to Scanning Probe Lithography With a Novel Metal Resist” Adv. Mater., 4(3), 191, 2002.
41 Ali Javey, Moonsub Shim, Hongjie Dai. “Electrical Properties and Devices of Large Diameter Single Walled Carbon Nanotubes” Appl. Phys. Lett., 80(6), 1064-1066, 2002.
40 Nathan Franklin, Yiming Li, Robert Chen, Ali Javey, Hongjie Dai. “Patterned Growth of Single Walled Carbon Nanotubes on Full 4” Wafers”, Appl. Phys. Lett., 79(27), 4571-4573, 2001.
39 Moonsub Shim, Ali Javey, Nadine Kam, Hongjie Dai. “Polymer Functionalization for Air-Stable n-type Carbon Nanotube Field Effect Transistors” J. Am. Chem. Soc., 123(46), 11512-11513, 2001.
38 Jing Kong, Jien Cao, E. Anderson, Hongjie Dai. “Chemical Profiling of Single Nanotubes: Intramolecular pnp Junctions and On-Tube Single Electron Transistors” Appl. Phys. Lett., 80(1), 73-75, 2002.
37 Yuegang Zhang, Aileen Chang, Hongjie Dai. “Electric Field Directed Growth of Single-Walled Carbon Nanotubes” Appl. Phys. Lett., 79(19), 3155-3157, 2001.
36Robert Chen, Nathan Franklin, Jing Kong, Jien Cao, Thomas Tombler, Yuegang Zhang,Hongjie Dai. “Molecular Photo-desorption from Carbon Nanotubes” Appl. Phys. Lett., 79(14), 6951, 2001.
35Yiming Li, Woong Kim, Yuegang Zhang, Marco Rolandi, Dunwei Wang, Hongjie Dai. “Growth of Single Walled Carbon Nanotubes From Discrete Catalytic Nanoparticles of Various Sized” J. Phys. Chem., 105(46), 11424-11431, 2001.
34Robert Chen, Yuegang Zhang, Dunwei Wang, Hongjie Dai. “Non-covalent Sidewall Functionalization of Single-walled Carbon Nanotubes for Protein Immobilization”J. Am. Chem. Soc., 123(16), 3838-3839. 2001.
33 Jing Kong, Michael Chapline, Hongjie Dai. “Functionalized Single Walled Carbon Nanotubes for Molecular Hydrogen Sensors” Adv. Mater, 13, 1384-1386, 2001.
32Hongjie Dai. “Growth and Characterization of Carbon Nanotubes”, book chapter in “Topics in Applied Physics” Vol. 80 Carbon Nanotubes, Edited by M Dresselhaus, G Dresselhaus, P Avouris, Springer Verlag. 2000.
31Jing Kong, Erhan Yenilmez, Thomas Tombler, Woong Kim, Lei Liu, S Y Wu, C S Jayanthi, Robert Laughlin, Hongjie Dai. “Quantum Interference and Ballistic Transmission in Nanotube Electron Wave-Guides” Phys. Rev. Lett., 87, 106801, 2001.
30Jing Kong, Hongjie Dai. “Full and Partial Chemical Gating of Nanotubes by Organic Amine Compounds” J. Phys. Chem., 105 (15), 2890 –2893. 2001.
29Chongwu Zhou, Jing Kong, Erhan Yenilmez, Hongjie Dai. “Modulated Chemical Doping of Individual Carbon Nanotubes” Science, 290, 1552, 2000.
28Y Zhang, Hongjie Dai. “Formation of Metal Nanowires on Carbon Nanotubes” Appl. Phys. Lett., 77, 3015, 2000.
27Jing Kong, Chongwu Zhou, Erhan Yenilmez, Hongjie Dai. “Alkaline Metal Doped n-type Nanotubes as Quantum Dots” Appl. Phys. Lett., 77, 3977,.2000.
26Y Gotoh, K Matsumoto, T Maeda, E Cooper, S Manalis, H Fang, S Minne, T Hunt, Hongjie Dai, James Harris, Calvin Quate. “Experimental and theoretical results of room-temperature single-electron transistor formed by the atomic force microscope nano-oxidation process” J. Vac. Sci. & Tech. A, 18, 1321-1325, 2000.
25Y Zhang, Nathan Franklin, Robert Chen, Hongjie Dai. “A Metal Coating Study of Suspended Carbon Nanotubes and Its Implications to Metal-Tube Interactions” Chem. Phys. Lett., 331, 35-41, 2000.
24Hongjie Dai. “Controlling Nanotube Growth” Physics World, 13, 43-47 (feature article), 2000.
23Nathan Franklin, Hongjie Dai. “An Enhance Chemical Vapor Deposition Method to Extensive Single-walled Nanotube Networks with Directionality” (featured in cover) Advanced Materials, 12, 890, 2000.
22Jing Kong, Nathan Franklin, Chongwu Chou, Shu Pan, K J Cho, Hongjie Dai. “Nanotube Molecular Wires as Chemical Sensors” Science, 287, 622, 2000.
21 Hongjie Dai, Book Chapter in “Nanostructured Materials”, in press.
20Thomas Tombler, Chongwu Zhou, Leo Alexeyev, Jing Kong, Hongjie Dai, W Liu, C Jayanthi, M Tang, S Y Wu. “Reversible Nanotube Electro-mechanical Characteristics Under Local Probe Manipulation” Nature, 405, 769, 2000.
19 A Morpurgo, J Kong , C Marcus, Hongjie Dai. “Superconducting proximity effect in single-wall carbon nanotubes” Physica B, 280(1-4), 382-383, 2000.
18Lei Liu, C. S. Jayanthi, Meijie Tang, S. Y. Wu, Thomas W. Tombler, Chongwu Zhou, Leo Alexseyev, Jing Kong, Hongjie Dai. “Controllable Reversibility of an sp2 to sp3 Transition of a Single Wall Nanotube under the Manipulation of an AFM Tip: A Nanoscale Electromechanical Switch?” Phys. Rev. Lett., 84, 4950, 2000.
17 Thomas Tombler, Chongwu Zhou, Jing Kong , Hongjie Dai. “Gating Individual Nanotubes and Crosses with Scanning Probes” Appl. Phys. Lett., 76, 2412, 2000.
16 Chongwu Zhou, Jing Kong, Hongjie Dai. “Intrinsic Electrical Properties of Single-Walled Nanotubes With Small Band Gaps” Phys. Rev. Lett., 84, 5604, 2000.
15Chongwu Zhou, Jing Kong, Hongjie Dai. “Electrical Measurements of Individual Semiconducting Single-Walled Nanotubes of Various Diameters” Appl. Phys. Lett., 76, 1597, 2000.
14Shoushan Fan, Wenjie Lianga, Haiyan Danga, Nathan Franklinb, Thomas Tomblerb, Michael Chaplineb, Hongjie Dai. “Carbon nanotube arrays on silicon substrates and their possible application” Physica E, 8(2), 179-183, 2000.
13Hongjie Dai, Jing Kong, Chongwu Zhou, Nathan Franklin, Thomas Tombler, Alan Cassell, Shoushan Fan, Michael Chapline, “Controlled Chemical Routes to Nanotube Architectures, Physics and Devices” J. Phys. Chem., (feature article) 103, 11246-11255, 1999.
12Jun Li, Alan M. Cassell, Hongjie Dai. "Carbon nanotubes as AFM tips: measuring DNA molecules at the liquid/solid interface” Surf. Interf. Anal., 8-11, 1999.
11E B Cooper, S R Manalis, H Fang, Hongjie Dai, K Matsumoto, S C Minne, T Hunt, C F Quate. “Terabit-per-square-inch data storage with the atomic force microscope”Appl. Phys. Lett. , 75, 3566-3568, 1999.
10Alan Cassell, Nathan Franklin, Emory Chan, Jie Han, Hongjie Dai. “Directed Growth of Free-Standing Single-Walled Carbon Nanotubes” J. Am. Chem. Soc., 121, 7975-7976, 1999.
9Alberto Morpurgo, Charles Marcus, Jing Kong, Hongjie Dai. “Gate-Controlled Superconducting Proximity Effect in Carbon Nanotubes” Science, 286, 263-265, 1999.
8Jing Kong, Chongwu Zhou, Alberto Morpurgo, Hyonsok Soh, Calvin Quate, Charles Marcus, Hongjie Dai. “Synthesis, Integration, and Electrical Properties of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes” Appl. Phys. A, 69, 305-308, 1999.
7Alan Cassell, Jefferey Raymakers, Jing Kong, Hongjie Dai. “Large Scale CVD Synthesis of Single-Walled Carbon Nanotubes” J. Phys. Chem., 103, 6484-6492, 1999.
6 Hyonsok T Soh, Alberto Morpurgo, Jing Kong, Charles Marcus, Calvin Quate, Hongjie Dai. “Integrated Nanotube Circuits: Controlled Growth and Ohmic Contacts to Single-Walled Carbon Nanotubes” Appl. Phys. Lett., 627-629, 75, 1999.
5Jie Han, M P Anantram, R L Jaffe, J Kong, Hongjie Dai. “Observation and modeling of single-wall carbon nanotube bend junctions” Phys. Rev. B, 57(23), 14983-14989, 1998.
4 Shoushan Fan, Michael Chapline, Nathan Franklin, Thomas Tombler, A. Cassell, Hongjie Dai. “Self-Oriented Regular Arrays of Carbon Nanotubes and Their Functional Devices” Science, 283, 512, 1999.
3 Jing Kong, Hyongsok T. Soh, Alan Cassell, Calvin F. Quate, Hongjie Dai. “Synthesis of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes on Patterned Silicon Wafers” Nature, 395, 878, 1998.
2 Hongjie Dai, Nathan Franklin, Jie Han. “Exploiting the Properties of Carbon Nanotube For Nanolithography” Appl. Phys. Lett., 73, 1508, 1998.
1J Kong, A Cassell, Hongjie Dai. “Chemical Vapor Deposition of Methane for Single-Walled Carbon Nanotubes” Chem. Phys. Lett., 292, 567, 1998.

Contact Info

Hongjie Dai

Department of Chemistry

Stanford University

William Keck Science Building rm 125

Stanford, CA 94305-5080

tel 650 723 4518

fax 650 725 9793

email hdai1@stanford.edu